Về chúng tôi

Điều khoản sử dụng

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa Ông/Bà và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa Ông/Bà và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

1. Để có năng lực pháp lý, Ông/Bà phải từ 18 tuổi trở lên.

3. Ông/Bà bảo đảm rằng mọi thông tin mà Ông/Bà cung cấp về chính Ông/Bà và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.

4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.

6. Ông/Bà không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về VCCA. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu VCCA và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của VCCA trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của VCCA hoặc các đơn vị trực thuộc của VCCA. Ông/Bà có quyền sử dụng logo của VCCA theo đúng Quy chế của VCCA, ngoài ra Ông/Bà không có quyền và không được cấp phép sử dụng bất kỳ thương hiệu nào trong số ấy.

NHỮNG THAY ĐỔI

www.vcca.vn có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang web này hoặc nội dung của nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.